Et universitet ga tilleggspoeng til kvinnelige søkere til et av sine studier. Dette ble gjort for å øke kvinneandelen. Klager påpekte at kvinneandelen ved siste opptak var 80%, og stilte spørsmål ved ordningens lovlighet.

Likestillingsombudet informerte om at det er kjønnsfordelingen blant yrkesutøverne, ikke studentene, som er avgjørende for om en positiv særbehandling kan benyttes.

Ut fra de opplysningene som var framstilt for Likestillingsombudet var kvinneandelen i yrkesgruppa 34%. Ombudet konkluderte med at det fortsatt var adgang til å særbehandle kvinner ved opptak til studiet, så lenge kvinneandelen blant yrkesutøverne var mindre enn 40%.
Ombudet mente imidlertid at det ikke var noe stort behov for å bruke positiv særbehandling, og viste til at kvinneandelen blant de yngre yrkesutøverne og blant studentene var tilfredsstillende.
Universitetsdirektøren mente det heller ikke var behov for tilleggspoeng på denne linjen.

Saksnummer: 2000/197
Emne: Tilleggspoeng, utdanning
Klager: mann
Lovanvendelse: § 6.0