Tidligere har skatteetaten praktisert en særordning overfor gårdbrukere der man har tillatt at gårdsbruket har vært registrert på flere personer, selv om det er organisert som et enkeltmannsforetak. I 2000 ble imidlertid denne særordningen avviklet. Heretter må gårdsbruk som er organisert som enkeltmannsforetak registreres på en person. Dersom man ønsker at flere personer skal være registrerte, må gårdsbruket organiseres som et ansvarlig selskap.

Dette har ført til en omfattende omregistrering av gårdsbruk. Der gårdbruker ikke selv har meldt fra om hvem som skal registreres som gårdbruker, har det enkelte fylkesskattekontor foreslått innehaver. Fylkesskattekontorene har så langt det er mulig valgt innehaver ut fra hvem av ektefellene som i sin tid hadde odel på gården. I praksis har dette ført til at de fleste innehaverne er menn.

Etter Likestillingsombudets syn er odel et kjønnsnøytralt kriterium som ikke er direkte kjønnsdiskriminerende. Odel framstår som et egnet kriterium fordi det sier noe om hvem som hadde sterkest bånd til gården ved overtakelsen. Likestillingsombudet mener likevel det ikke er noen ideell løsning å knytte registreringen til odel, fordi det er langt flere menn enn kvinner som overtar gården på odel.

Saksnummer: 2001/069
Emne: gårdbrukere, registrering, ektefeller, enkeltmannsforetak
Klager: eget tiltak
Lovanvendelse: § 3.0