En kvinne mente seg forbigått ved en ansettelse ved en mannsdominert statlig institusjon. Hun mente at hun hadde bedre utdanning og like lang og relevant praksis som vedkommende som fikk jobben. Kvinnen ønsket informasjon om mulighetene til å klage, samt informasjon om arbeidsgivers plikter i denne sammenheng.

Som hovedregel er det ikke tillatt å forskjellsbehandle kvinner og menn ved ansettelser. Kriteriene for ansettelse skal være kjønnsuavhengige og vurderingen skal skje på samme måte for kvinner og menn.

For å undersøke om det er lagt vekt på kjønn ved ansettelser foretar Ombudet en sammenligning av søkernes formelle kvalifikasjoner. Dersom klager framstår som best kvalifisert, må arbeidsgiver sannsynliggjøre at det er andre forhold enn kjønn som ligger til grunn for ansettelsen. Andre forhold kan for eksempel være søkernes personlige egenhet eller tidligere jobbutførelse.

Hvis det dreier seg om en mannsdominert arbeidsplass eller stillingsgruppe har arbeidsgiver adgang til å særbehandle kvinner ved ansettelsen. Ifølge hovedavtalen i staten skal arbeidsgiver foretrekke en kvinne dersom hun er tilnærmet like godt kvalifisert som den beste mannlige søkeren. Hvis arbeidsgiver opptrer i strid med hovedavtalen og ikke praktiserer moderat kvotering er dette likevel ikke i strid med likestillingsloven, fordi loven bare påbyr likebehandling.

Saksnummer: 2001/042
Emne: Råd, oppfordring
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 4.0