En kommune ønsket å endre sin standardformulering i stillingsannonser. Tidligere standardformulering var "…kommunen har som målsetting at kvinneandelen i mannsdominerte stillinger skal øke…". Den endrede formuleringen kommunen ønsket å bruke var "… vi ønsker representasjon av kvinner og menn i alle stillingskategorier…". Kommunen ønsket Likestillingsombudets kommentarer til denne endringen i standardformulering.

Likestillingsombudet påpekte at likestillingsloven ikke stiller krav om at kvinner skal oppfordres til å søke, men at stillingsannonser skal være kjønnsnøytrale. Ombudet stilte seg derfor positiv til at kommunen gav uttrykk for at det var ønskelig med en jevn kjønnsfordeling i alle typer stillinger, ved å oppfordre både kvinner og menn til å søke. En ting kommunen ble oppfordret til å sjekke, var imidlertid om det sto noe om stillingsutlysninger i kommunens hovedavtale, som kunne sette begrensninger for den nye standardformuleringen.

Saksnummer: 2001/227
Emne: annonse, likestilling
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 4.1