En kvinne reagerte på at utbetalte fødselspenger blir trukket fra inntekten ved beregning av dagpenger. Hun mente dette er en regel som særlig rammer kvinner, siden kvinner overveiende tar ut mest permisjon i forbindelse med fødsel.

Likestillingsombudet mente det ikke er urimelig at fødselspenger ikke legges til grunn ved beregning av dagpenger. Systemet med dagpenger er basert på den enkeltes tilknytning til arbeidslivet. Dagpenger skal kompensere for tapt arbeidsinntekt, ikke for manglende inntekt. Stønaden forutsetter altså en viss tilknytning til arbeidslivet. Ombudet pekte på at verken sykepenger eller dagpenger legges til grunn ved vurderingen av dagpenger. Folketrygdloven opererer dessuten med en treårsregel som normalt fanger opp personer som har vært ute i fødselspermisjon.

 

Saksnummer: 2001/086
Emne: arbeidsledighetstrygd
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 3.0