Likestillingsombudet gjennomførte tidligere en kartlegging av universiteters og høyskolers innsats for å hindre og forebygge seksuell trakassering (sak 2002/289). Kartleggingen viste at kun et mindretall av undervisningsinstitusjonene var kjent med likestillingslovens bestemmelse. De færreste hadde også iverksatt nødvendige tiltak.

På bakgrunn av denne erfaringen tok ombudet kontakt med alle landets fylkeskommuner som de ansvarlige for de videregående skolene. Fylkeskommunene ble bedt om å følge opp den enkelte skole for å sikre at innsatsen mot seksuell trakassering er i tråd med bestemmelsen i likestillingsloven. Ombudet har ikke kapasitet til å følge opp alle de videregående skolene, og foretok derfor en stikkprøvekontroll i et fylke. Stikkprøvene viste at enkelte skoler har handlingsplaner, mens enkelte andre skoler er i ferd med å utarbeide slike. Andre skoler igjen har ikke satt seksuell trakassering på dagsordenen fordi det hittil ikke har vært ansett som noe problem. Ombudet oppfordrer imidlertid alle skolene til å ha en plan for håndtering av seksuell trakassering, og at man i størst mulig grad søker å kartlegge problemet, for eksempel gjennom anonyme spørreundersøkelser. Man bør også sette problemet på dagsorden for å få større bevissthet rundt problemstillingen.

Saksnummer: 2004/418- 426
Emne: seksuell trakassering, læresteder, videregående skole
Klager: eget tiltak
Lovanvendelse: § 8.a