En fagorganisasjon henvendte seg til Likestillingsombudet, på vegne av et kvinnelig medlem. Kvinnen var en av syv interne søkere (fem menn og to kvinner) til prosessoperatørstilling i bedriften. Det var kun fire menn som ble innkalt til intervju, og en av disse ble ansatt i stillingen. Ifølge bedriften oppfylte seks av de syv søkerne (fire menn og to kvinner) både kravene til utdannelse og erfaring. Vurderingen av de personlige egenskapene ble derfor utslagsgivende for hvem som ble ansatt i stillingen.

Etter en sammenligning av søkernes formelle kvalifikasjoner, fant Ombudet at seks av de syv søkerne var kvalifisert til stillingen. Det at bare menn ble innkalt til intervju, ga grunn til å tro at det forelå en forskjellsbehandling av kvinner og menn i ansettelsesprosessen. Ifølge likestillingsloven § 16, var det dermed bedriften som måtte sannsynliggjøre at det var andre forhold enn kjønn som lå til grunn for forskjellsbehandlingen.

Bedriften opplyste hvilke kriterier som ble vektlagt ved vurderingen av søkernes personlige egnethet, og viste til at vedkommende som ble ansatt ble vurdert til å være en bedre kandidat enn de andre i forhold til disse kriteriene. Vurderingen av kvinnens egenskaper ble gjort på bakgrunn av et intervju av henne som ble foretatt tre år tilbake i tid.

Ombudet oppfattet kriteriene som objektive i seg selv. Spørsmålet ble imidlertid om kvinnen og vedkommende som ble ansatt var blitt vurdert på samme måte i forhold til disse kriteriene. Ombudet ba derfor bedriften om å konkretisere sin vurdering, det vil si komme med en mer utfyllende og sammenlignende beskrivelse av disse to søkerne. Bedriften etterkom ikke Ombudets ønske, og det ble derfor vanskelig for Ombudet å etterprøve om vurderingen av søkernes personlige egenskaper var foretatt på en kjønnsnøytral måte. Etter Ombudets mening hadde bedriften dermed ikke sannsynliggjort at andre forhold enn kjønn var utslagsgivende for ansettelsen, og konklusjonen ble dermed at bedriften hadde handlet i strid med likestillingsloven.

Bedriften påklaget Ombudets avgjørelse til Klagenemnda for likestilling, som kom frem til motsatt resultat av Ombudet. Nemndas vedtak finnes under linken:
http://www.likestillingsombudet.no/vedtak/vedtak_052003.html

Saksnummer: 2002/165
Emne: Ansettelse, prosessoperatør, personlig egnethet
Klager: organisasjon
Lovanvendelse: § 4.2