En fagforening henvendte seg til Likestillingsombudet på vegne av et medlem. Medlemmets arbeidsgiver hadde nektet henne å ta med sitt barn på helgetur arrangert av arbeidsgiver. Grunnen til at vedkommende ønsket å ha med barnet, var at hun fremdeles ammet det. Kurset var ikke direkte relatert til hennes arbeid, men arbeidsgiver hadde lagt inn elementer av teambuilding.

Likestillingsombudet mente arbeidsgivers tilrettelegging i denne saken mer var et spørsmål om god personalpolitikk enn om juridiske rettigheter for den ansatte. Generelt uttalte Ombudet at dersom det knyttes negative rettsvirkninger til det å ha omsorg for eller amme barn, vil dette være en handling som i utgangspunktet stiller kvinner dårligere enn menn. Dette fordi det kun er kvinner som ammer barn, og det er fortsatt slik at kvinner i langt større utstrekning enn menn har omsorg for barn. Man må imidlertid ta hensyn til at arbeidsgiver har en viss styringsrett, noe som betyr at arbeidsgiver kan treffe bestemmelser som angår arbeidsforholdene og virksomheten.

Ombudet er av den oppfatning at arbeidsgiver har anledning til å bestemme at arbeidstaker ikke skal kunne ta med barn på arrangement som er forbeholdt de ansatte, også i tilfeller hvor arbeidstakeren ammer barnet, og uavhengig av om arrangementet har et faglig innhold eller ikke eller om det er obligatorisk eller ikke. En arbeidstaker som er tilbake i arbeid etter endt fødselspermisjon, kan ikke kreve at barnet skal være med på et arrangement i regi av arbeidsgiver.

Saksnummer: 2002/343
Emne: amming, amme, opplæring, tilrettelegging
Klager: organisasjon
Lovanvendelse: § 3.3,  § 3.0