Dersom foreldrene ikke aktivt går inn og velger en fastlege for barnet, er dagens system lagt opp slik at barnet automatisk blir tildelt morens fastlege. Dette er et system som mange fedre reagerer på.

I 2001 kontaktet Ombudet fagdepartementet og ba om en begrunnelse for dette systemet. Departementet opplyste at det var tekniske årsaker som medførte at barnet kun kunne oppføres på den ene av foreldrenes søknadsskjema. Systemet er derfor slik at det er den som barnet er oppført med samme bostedsadresse som, som i utgangspunktet kan søke om fastlege på barnets vegne. Der barnet bor sammen med begge foreldrene, vil barnet følge moren. Etter Ombudets syn bygger dette systemet på tradisjonelle oppfatninger om at mødre er viktigere omsorgspersoner for barn enn fedre.

Det kan diskuteres om forskjellsbehandlingen av fedre og mødre på dette området berører fedres rettsstilling på en måte som gjør det rimelig å snakke om forskjellsbehandling på grunn av kjønn i likestillingslovens forstand. Imidlertid kunne ordningen blitt gjennomført på en mer kjønnsnøytral måte som ville vært mer i samsvar med offentlige myndigheters plikt til å arbeide aktivt, målrettet og planmessig for likestilling mellom kjønnene på alle samfunnsområder. Etter Ombudets mening innebærer dette en plikt til å endre eksisterende ordninger, samt unngå å lage nye ordninger, som bygger på slike forestillinger.

Ombudet har gjort Helsedepartementet og Barne- og familiedepartementet oppmerksom på saken, og hun vil overfor departementene følge saken opp på et generelt grunnlag.

Saksnummer: 2002/192
Emne: Fastlege, barn, mor
Klager: mann
Lovanvendelse: § 3.0