Likestillingsombudet mottokk en henvendelse fra en kvinne som tok opp spørsmålet rundt Lånekassens regelverk for søkere som får barn. Problemstillingen gjelder forhold der mor er i arbeid og far er student, og hvor de ønsker å ha fødselspermisjon i 52 uker. Dersom paret ønsker å dele permisjonen i to, kan det lett oppstå problemer i forhold til Lånekassens regelverk. Dette regelverket sier at en student kan få fødselsstipend i de siste ukene før fødselen og i de 39 første ukene etter fødselen.

Ifølge folketrygdloven, er de tre siste ukene før fødselen og de seks første ukene etter fødselen forbeholdt mor. I tillegg kreves det at permisjonen tas i sammenheng. Dette medfører at folketrygdloven hindrer foreldrene i å dele permisjonen slik at far for eksempel kan ta permisjon i seks måneder, mens mor tar permisjon i tre måneder før og tre måneder etter fars permisjon. Dette fordi mors permisjon ikke anses for å være i sammenheng når far er student og således ikke har opparbeidet seg rettigheter etter folketrygden.

Lånekassens ordning med fødselsstipend ble innført før folketrygdens ordning med 80 % lønn i 52 uker trådte i kraft. Det har siden ikke vært aktuelt å harmonisere Lånekassens ordning ytterligere til folketrygdlovens regler.

Ombudet pekte på at det er en målsetting å øke likestilling mellom kvinner og menn når det gjelder omsorg for små barn og innsats i hjemmet for øvrig. Utviklingen går også i retning av at flere par velger å dele fødselspermisjonen. Det fremmer ikke likestilling når det på denne måten indirekte legges føringer på foreldrenes valg.

Ombudet ba Utdannings- og forskningsdepartementet om å drøfte denne problemstillingen ved fastsettelse av forskriftene for undervisningsåret 2003/2004.

Saksnummer: 2002/052
Emne: fødselspermisjon, fedre, student, studier, far
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 3.0