Etter avtale ble det sendt et felles brev fra Likestillingsombudet og Likestillingssenteret til Utdannings- og forskningsdepartementet, UFD. Brevet gjaldt informasjon og opplæring av innvandrere, flyktninger og asylsøkere.

I brevet ble det vist til at det i Opplæringsplanen i norsk med samfunnskunnskap for voksne innvandrere kun var nevnt ett sted at det skal undervises i kjønnsroller og likestilling.

Ombudet og Senteret ønsket at departementet redegjorde for hva som var innholdet i undervisningen om kjønnsroller og likestilling, og i hvilken grad også innvandrere med liten skolekunnskap får innføring i disse temaene.

Etatene viste også til et forslag til en introduksjonslov hvor det foreslås at innvandrere som kommer til Norge skal gjennomgå et introduksjonsprogram. Her legges det blant annet vekt på å gi en grunnleggende innsikt i norsk samfunnsliv. Departementet og kommunene er ansvarlige for det faglige innholdet i introduksjonsprogrammet. Ombudet og Senteret ønsket at departementet også redegjorde for om dette introduksjonsprogrammet skal inneholde en innføring i kjønnsroller og likestilling, og hvilket innhold denne oppolæringen er tenkt å ha.

UFD svarte at med den kjennskap departementet har til lærere i norskopplæringen for voksne innvandrere, gjennom medvirkning og deltakelse på atskillige kurs og seminarer i flere år, har de godt belegg for å hevde at kjønnsroller og likestilling tas grundig opp både i løp A og løp B i forbindelse med temaer knyttet til muligheter i arbeidslivet, yrker og arbeidsliv, rettsvesen, religion og livssyn, sosiale relasjoner og tema om samvær, kultur og skikker. (Departementets utheving).

Departementet skrev videre at lærere som underviser voksne innvandrere, også får en innføring i bruk av Opplæringsplanen, og at KUF har stilt midler til rådighet til Voksenopplæringsinstituttet (VOX) som har hatt kurs i bruk av planen for kursledere fra hele landet og utviklet en kurspakke, RISS til bruk i regionene. På disse kursene tar man også opp problemer i forbindelse med å informere/undervise i sensitive tema som tvangsekteskap, kjønnslemlestelse m.m.

Departementet har inntrykk av at lærerne er meget bevisste på å få med seg likestillingsperspektivet og ta opp til diskusjon tema som er aktuelle og fremme i mediebildet.

Departementet pekte på at også menn kan bli diskriminert, blant annet når det gjelder deltakelse på norskkurs, og når det gjelder tvangsekteskap.

Departementet har også fulgt opp en supplering av Opplæringsplanen med temahefter til bruk i samfunnskunnskapsundervisningen. Blant annet gjelder dette heftet "Kropp og helse" som omfatter sykdommer, livsstil og "kvinneliv". Neste hefte vil i særlig grad fokusere på lover og rettigheter i forhold til ekteskap, samlivsbrudd, m.m. Likestillingsloven vil få et eget kapittel. Barn, ungdom, skole og fritid vil bli vektlagt i et senere hefte.

Når det gjelder introduksjonsprogrammene, vil norskopplæringen følge de samme retningslinjer som gjelder for norsk med samfunnskunnskap for øvrig. Dette programmet vil inneholde den samme innføring i emner som omhandler kjønnsroller og likestilling. I tilfelle deler av Opplæringsplanen skal omarbeides, vil departementet sørge for at temaer med dette innholdet får en enda sterkere plass enn de har i dag.

Ombudet registrerte i sitt svarbrev at departementet er svært opptatt av likestillingsperspektivet når det gjelder opplæring av innvandrere, flyktninger og asylsøkere. Hun mente at vi likevel står overfor betydelige utfordringer på dette området. Hun konstaterte at svært mange kvinner i minoritetsmiljøene fortsatt er helt uvitende om hvilke rettigheter de har i Norge.

Likestillingsombudet oppfordret departementet til å ta kontakt i forbindelse med utarbeidingen av et undervisningshefte om lover og rettigheter når det gjaldt omtalen av likestillingsloven.

Saksnummer: 2001/253
Emne: Innvandrere
Klager: eget tiltak
Lovanvendelse: § 3.0