Likestillingsombudet henvendte seg til Datatilsynet på bakgrunn av tilsynets uttalelser om begrenset adgang til utlevering av lønnsopplysninger etter personopplysningsloven. Etter Ombudets oppfatning ville Datatilsynets tolkning av bestemmelsene i personopplysningsloven medføre en for snever adgang til innsyn i lønnsopplysninger.

Ombudet presiserte at åpenhet om lønnsopplysninger er en av de grunnleggende forutsetningene for arbeidet med likelønn. Uten kunnskap om hva kollegaene tjener har man små muligheter til å vurdere om man kan være utsatt for kjønnsdiskriminering ved lønnsfastsettelsen. Ombudet har full innsynsrett i slike opplysninger, men terskelen for å ta opp likelønnssaker kan bli veldig høy når man ikke vet hvor stor lønnsforskjellen egentlig er. Mangel på innsikt i lønnsopplysninger kan også føre til at det blir vanskelig for fagforeninger å fremme krav om tillegg for kvinnedominerte grupper. Ombudet viste videre til at likestillingsloven § 5 pålegger arbeidsgiver å gi kvinner og menn lik lønn for arbeid av lik verdi. Åpenhet om lønnsopplysninger kan sies å være en forutsetning for at arbeidsgiver skal kunne overholde sin forpliktelse etter loven.

I svar til Ombudet, presiserer Datatilsynet at en ansatt som frykter at deres lønn kan være fastsatt i strid med likestillingsloven, har rett til opplysninger om kollegaers lønn i medhold av bestemmelser i personopplysningsloven. Ombudet så seg fornøyd med dette svaret.

Saksnummer: 2002/034
Emne: innsyn, lønn, lønnsopplysninger
Klager: eget tiltak
Lovanvendelse: § 5.0