Likestillingsombudet foretok i 2000 og 2001 undersøkelser av kristne privatskolers læremidler. I etterkant av dette mottok Ombudet henvendelser fra en del kristne organisasjoner om at tilsvarende undersøkelser burde iverksettes i forhold til andre trossamfunns privatskoler, herunder muslimske skoler. Ombudet henvendte seg etter dette til enkelte muslimske skoler for å undersøke om skolene følger likestillingslovens bestemmelser om læremidler.

I sin henvendelser understreket Ombudet at likestillingsloven § 7 innholder en plikt for offentlige og private skoler om å benytte læremidler som bygger på likestilling. Bestemmelsen innebærer at det i all obligatorisk undervisning skal benyttes læremidler som bygger på likestilling mellom kjønnene, hvilket vil si at det ene kjønn ikke må omtales på en nedsettende måte. Læremidlene må ut fra en totalvurdering heller ikke støtte opp om de tradisjonelle kjønnsrollene på en ukritisk og ureflektert måte, men bidra til å gi et nyansert og balansert bilde av kjønnsrollene.

Etter en gjennomgåelse av læremidlene, uttalte Ombudet med at man ut fra billedbruken ikke kunne konkludere med at læremidlene er i strid med likestillingsloven § 7.

Saksnummer: 2002/090
Emne: læremidler, skole
Klager: eget tiltak
Lovanvendelse: § 3.0,  § 7.0