Likestillingsombudet mottok en henvendelse fra en far som nevnte en del situasjoner der han ikke når fram i saker som dreier seg om hans barn. Han mener at årsaken til det ofte er at han er far og ikke mor.

Ombudet erfarer ofte at menn opplever at de kommer til kort i forhold til myndigheter som har med barn og omsorgen for disse å gjøre. Den underliggende årsaken til det er at samfunnet i mange sammenhenger fortsatt anser mor som barnas hovedomsorgsperson. Dette gir seg utslag både i regelverk og praksis. For eksempel har ikke samboende fedre automatisk foreldreansvar, barnetrygden utbetales til mor, barn føres opp hos mors fastlege osv. Slike regler har i noen tilfeller forståelige praktiske begrunnelser, men kan med god grunn oppfattes som diskriminering av fedre – ikke minst når man ser dem i sammenheng og helhet. Andre ganger er det ikke regelverket i seg selv, men praktiseringen av dette som fører til vanskeligheter for fedre. Dette er et problem som etter Ombudets mening må tas på alvor for at Norge skal bli et likestilt samfunn.

Saksnummer: 2002/082
Emne: barn, fedre og regler
Klager: mann
Lovanvendelse: § 3.0