Likestillingsombudet konkluderte med at arbeidsgiverorganisasjoners tolkning av tariffavtalen var i strid med likestillingsloven da fedre ikke ble gitt full lønn under fedrekvoten.

Arbeidstakers fagforening mente tariffavtalen måtte forstås slik at fedrekvoten måtte betraktes som del av den totale fødselspermisjonen og at fedre derfor hadde krav på full lønn under disse fire ukene. Arbeidsgiverorganisasjonen tolket tariffavtalen slik at den ikke inneholdt bestemmelser om lønn i forbindelse med uttak av fedrekvote. Foreningen påsto at rett til uttak av fedrekvote dermed ble regulert av folketrygdlovens §§ 14-10 og 14-5. Disse ytelsene hadde et tak på 6 ganger grunnbeløpet. Dette innebar at menn som tjente over denne beløpsgrensen, ikke hadde krav på full lønn under avvikling av fedrekvoten. Dersom moren og faren delte fødselspermisjonen utover denne perioden, ville faren etter tariffavtalen få full lønn på samme måte som moren, hvis han fylte kriteriene etter overenskomsten.

Likestillingsombudet konkluderte med at fedrekvoten måtte betraktes som del av fødselspermisjonen, fedre hadde derfor krav på full lønn under disse fire ukene. Tilsvarende forståelse av begrepet ble lagt til grunn av Rikstrygdeverket ved tolking av bestemmelsene om fødselspenger. Ombudet uttalte at dersom en arbeidsgiver gjennom tariffavtale forpliktet seg til å dekke den delen av lønnen som oversteg folketrygdens satser, var det en forutsetning at kvinner og menn som var omfattet av tariffavtalen ikke ble forskjellbehandlet.

Saksnummer: 2001/326
Emne: fedrekvote
Klager: organisasjon
Lovanvendelse: § 3.0