Arbeidsgiver hadde en ordning med at kvinner fikk utbetalt full lønn under svangerskapspermisjonen, uten at menn hadde tilsvarende rett. Ordningen var innført for å tiltrekke seg kvinnelige ansatte. Klager var kritisk til at likestillingsombudet hadde funnet denne ordningen i strid med likestillingsloven. Hensikten med ordningen skulle være å øke kvinneandelen i en ellers mannsdominert yrkesgruppe.

Likestillingsombudet uttalte at selv om ordningen isolert sett kunne sees på som et gode som kunne bidra til å øke andelen kvinner på en mannsdominert arbeidsplass, måtte man også se på fars stilling. I tråd med likestillingspolitiske målsettinger burde det arbeides for økt likestilling mellom kvinner og menn når det gjelder omsorg for barn. Spesielle økonomiske goder kun for kvinner i fødselspermisjon vil bidra til å opprettholde det tradisjonelle kjønnsrollemønsteret hvor mor har hovedansvaret for barn og hjem mens far arbeider. En slik ordning ville derfor ikke bidra til å fremme likestilling mellom kjønnene.

Saksnummer: 2002/097
Emne: Permisjon
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 3.0