Likestillingsombudet mottokk en klage fra et ektepar som hadde søkt om å få prøverørsbehandling, men som fikk avslag på denne søknaden. Begrunnelsen for avslaget var at hun hadde barn fra et tidligere forhold. Ekteparet ble derfor ikke ansett som barnløse. Paret mente de hadde blitt behandlet annerledes dersom situasjonen hadde vært den motsatte, og ba Ombudet om å vurdere saken.

Ombudet henvendte seg til Sosial- og helsedepartementet for å få informasjon om retningslinjer eller vilkår for hvem som blir tilbudt prøverørsbehandling ved offentlige sykehus. Departementet sendte henvendelsen videre til Helsetilsynet for uttalelse.

Ifølge Helsetilsynets redegjørelse har departementet utarbeidet en veiledning hvor det presiseres at barnløse par skal prioriteres. Et par blir imidlertid ikke betraktet som barnløse dersom paret har barn hjemme, uavhengig av om det er mannen eller kvinnen som har brakt barnet inn i forholdet. Det var imidlertid noe uklart hvordan barnløshet defineres.

Ombudet fant det vanskelig å fastlå om retningslinjene er i strid med likestillingsloven eller ikke, all den tid det er uklart hvordan barnløshet defineres. Ombudet uttalte på generelt grunnlag at dersom retningslinjene praktiseres slik at man ikke anses som barnløs dersom en av partene har den daglige omsorgen for barn, vil det først og fremst ramme menn som er infertile, da det hovedsakelig er kvinner som har den daglige omsorgen for barn etter samlivsbrudd. Dersom retningslinjene praktiseres slik at paret heller ikke anses for å være barnløse hvis en av partene har delt omsorg for barn aller samværsrett med barn, vil praksisen ramme kvinner like mye som menn og dermed ikke være i strid med likestillingsloven.

Saksnummer: 2000/094
Emne: prøverørsbehandling, barn, offentlig myndighet
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 3.0