En mann søkte to ganger sin kommune om å få tilkjent omsorgslønn, fordi han hadde hovedomsorgen for sin sterkt funksjonshemmede sønn. Søknaden ble begge ganger avslått, men ved klage til fylkesmannen på den andre søknaden, ble vedtaket omgjort slik at han likevel fikk innvilget omsorgslønn. På bakgrunn av dette ba han Likestillingsombudet undersøke om kommunen forskjellsbehandlet kvinner og menn i strid med likestillingsloven ved tildeling av omsorgslønn.

Likestillingsombudet ba kommunen redegjøre for hvilke kriterier som legges til grunn når søknader om omsorgslønn behandles. Kommunen viste til at det foretas en helhetlig og faglig vurdering i henhold til lov om sosiale tjenester, merknadene til loven, rundskriv og kommunens ressurssituasjon. Dette betyr at beslutningen tas på bakgrunn av en skjønnsmessig helhetsvurdering, der omfanget av omsorgen, hvilke andre tjenester som settes inn og kommunens ressurssituasjon inngår som viktige faktorer. Dette er kjønnsnøytrale kriterier. Ombudet hadde derfor ikke holdepunkter for å hevde at kommunens behandling av søknader om omsorgslønn var i strid med likestillingsloven.

Saksnummer: 2001/111
Emne: omsorgslønn, mann
Klager: mann
Lovanvendelse: § 3.0