En kvinne henvendte seg til Likestillingsombudet med spørsmål om hun hadde plikt til å informere sin nye arbeidsgiver om at hun var gravid, før hun undertegnet arbeidskontrakten. Dette svarte Ombudet benektende på. En arbeidssøker har ingen lovbestemt plikt til å opplyse om familieplaner eller graviditet.

Likestillingsloven fastslår at både direkte og indirekte forskjellsbehandling av kvinner og menn er forbudt. Handlinger som setter en kvinne i en dårligere stilling enn hun ellers ville ha vært på grunn av graviditet eller fødsel, regnes som direkte forskjellsbehandling. Dette innebærer at arbeidsgivere ikke kan vektlegge graviditet som noe negativt ved ansettelser, eller trekke tilbake et jobbtilbud fordi en kvinne opplyser at hun er gravid. Siden arbeidsgivere ikke har lov til å legge vekt på graviditet eller fødsel i forbindelse med ansettelser, bør det heller ikke stilles spørsmål om graviditet eller familieplanlegging på intervju.

Saksnummer: 2002/244
Emne: graviditet, opplysningsplikt, ansettelse
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 3.0