En kvinne klaget til Likestillingsombudet fordi bystyret hadde fattet et vedtak som gikk ut på at man ved tildeling av TT-kort/reiser skulle prioritere primærbrukerne. Primærbrukerne vil si rullestolbrukere, blinde og svaksynte og personer mellom 6-67 år med manglende reiseevne. Eldre mennesker over 67 år fikk dermed innskrenket sin mulighet til TT-kort/reiser, men unntaksbestemmelser i den kommunale forskriften om for transport av forflytningshemmede kunne benyttes for at eldre utenom denne gruppen kunne få dekket sine reiser blant annet til lege og annen behandling. Kvinnen mente denne innskrenkningen i TT-ordningen hovedsakelig ville gå ut over eldre kvinner, da kvinner representerer majoriteten av eldre mennesker over 67 år.

Likestillingsombudet sa seg enig i at en kjønnsnøytral bestemmelse som rammer eldre over 67 år, i praksis ville kunne ramme flere kvinner enn menn, noe som anses for indirekte forskjellsbehandling. Indirekte forskjellsbehandling er i utgangspunktet forbudt, men kan tillates i særlige tilfeller. Ombudet kom i denne saken til at forskjellsbehandlingen likevel var tillatt, fordi bystyrets vedtak var saklig begrunnet. Det ble særlig lagt vekt på at kommunen hadde mulighet for å innvilge TT-kort/reiser der det ville være helt urimelig å ikke innvilge dette, samt at kommunen hadde et reelt behov for å redusere sine utgifter. I tillegg hadde kommunen søkt å skjerme primærbrukerne.

Saksnummer: 2002/128
Emne: TT-tjenesten, nedskjæring
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 3.0,  § 3.2