En mann klaget til Likestillingsombudet på et firma som tilbød en kontaktformidlingstjeneste på SMS. Tjenesten var betraktelig billigere for kvinner enn for menn.

Likestillingsombudet mente at det her forelå en forskjellsbehandling i strid med likestillingsloven § 3. Ombudet viste til at forskjellsbehandling menes blant annet handlinger som stiller kvinner og menn ulikt fordi de er av forskjellig kjønn. Forskjellsbehandling kan imidlertid unntaksvis godtas, dersom det foreligger en saklig grunn for behandlingen. Hensynet til profitt anses i denne sammenhengen ikke som et saklig argument.

Selskapet valgte å rette seg etter Ombudets avgjørelse, slik at tjenesten i fremtiden skal tilbys på like vilkår for kvinner og menn.

Saksnummer: 2002/335
Emne: SMS, priser
Klager: mann
Lovanvendelse: § 3.0