Likestillingsombudet mottok klage fra en mann på et skjema som ble benyttet ved en barnepoliklinikk på et sykehus. Skjema skulle fylles ut av mor, lærer eller andre.
Far var ikke nevnt som et alternativ. Klageren spurte om dette fremmet likestilling.

Likestillingsombudet henvendte seg til sykehuset og orienterte om likestillingsloven § 3. Ombudet kunne ikke se noen saklig grunn til å behandle kvinner og menn forskjellig i denne saken. Hun minnet også om § 1 annet ledd om offentlige myndigheters plikt til å legge forholdene til rette for likestilling mellom kjønnene på alle samfunnsområder.

Saksnummer: 2001/331
Emne: Skjema
Klager: mann
Lovanvendelse: § 3.0