En bedrift søkte etter en "yngre mann med kjennskap til norsk industri". En kvinne henvendte seg til Likestillingsombudet for å få vite om dette var tillatt.

Likestillingsombudet mente stillingsannonsen var i strid med likestillingsloven. Stillinger kan kun lyses ledig for det ene kjønn dersom det er åpenbar grunn til det. Vilkåret om åpenbar grunn tolkes strengt, og forstås slik at det må foreligge en saklig og akseptabel grunn knyttet til stillingens innhold. Ombudet kunne ikke, ut fra utlysningsteksten, se noen saklig grunn til å utelukke kvinner fra stillingen. Bedriften tok Ombudets uttalelse til etterretning, og forsikret om at fremtidige annonser ville bli utformet i samsvar med likestillingslovens bestemmelser.

Saksnummer: 2002/176
Emne: stillingsannonse, mann
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 4.0