En kvinne henvendte seg til Likestillingsombudet for å få en vurdering av om avslag på tildeling av midlertidig reindriftsenhet var i strid med likestillingsloven. Kvinnen og hennes mann hadde søkt om at mannen skulle få overført hans fars driftsenhet, men fikk avslag på dette av Reindriftsstyret. Kvinnen var fra tidligere innehaver av en reindriftsenhet. Begrunnelsen for avslaget, var at reindriftssjefen mente at lov om reindrift ikke ga hjemmel til å tildele driftsenhet til en person som er gift med en som allerede er innehaver av en driftsenhet.

Likestillingsombudet uttalte at bestemmelsene i reindriftsloven i utgangspunktet synes kjønnsnøytrale. For at ektefellen skal kunne få registrert en driftsenhet i sitt navn i en slik situasjon, må ektefellene enten skilles eller ektefellen som innehar en driftsenhet må si fra seg denne. Fordi reindriftsyrket er et manndominert yrke, kan regelverket dermed få den konsekvens at kvinnelige reindriftseiere som følge av tradisjoner vil føle seg presset til å avvikle sin drift til fordel for mannens ønske om å få overført driftsenheten til seg. Ombudet mente derfor at myndighetenes tolkning av regelverket kan ramme kvinner på en uheldig måte, og anså det som viktig at regelverket endres på dette punkt. Ombudet ba Landbruksdepartementet om å foreta de nødvendige endringer. I denne sammenheng viste Ombudet til offentlige myndigheters aktivitetsplikt i likestillingsloven § 1a.

Saksnummer: 2001/310
Emne: driftsenhet, ekteskap, reindrift
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 3.0