En fagorganisasjon henvendte seg til Likestillingsombudet, på vegne av et kvinnelig medlem. Kvinnen hadde søkt på en kontorsjefstilling i banken hun arbeidet i. En mannlig ekstern søker ble ansatt i stillingen. Kvinnen mente hun var bedre kvalifisert enn mannen, og mente seg derfor forbigått i strid med likestillingsloven.

Banken mente at kvinnen ikke var bedre formelt kvalifisert enn mannen. Ved ansettelsen ble det lagt stor vekt på erfaring fra personalarbeid samt personlige egenskaper, og mannen var bedre kvalifisert enn kvinnen på disse områdene.

Etter en sammenligning av søkernes formelle kvalifikasjoner (utdannelse og erfaring), fant Ombudet at begge søkerne oppfylte de formelle kravene i utlysningsteksten. Kvinnen virket imidlertid noe bedre kvalifisert bankmessig sett, mens mannen var bedre kvalifisert innen personalledelse. I forhold til bankens prioriteringer kunne det derfor se ut til at mannen var bedre formelt kvalifisert. Ombudet hadde derfor ikke holdepunkter for å tro at det hadde skjedd en forskjellsbehandling ved kvalifikasjonsvurderingen. Spørsmålet ble derfor om det forelå andre holdepunkter i saken for at det var skjedd en forskjellsbehandling. Etter Ombudets mening forelå slike holdepunkter ikke.

Likestillingsombudets konklusjon ble dermed at banken ikke hadde handlet i strid med likestillingsloven ved å ansette mannen i kontorsjefstillingen.

Saksnummer: 2002/358
Emne: Ansettelse, kontorsjef, forbigåelse
Klager: organisasjon
Lovanvendelse: § 4.2