En organisasjon klaget til Likestillingsombudet på vegne av et kvinnelig medlem. Klagen gjaldt ansettelse av en politioverbetjent. En mann ble ansatt i stillingen, mens kvinnen ble innstilt som nummer to. Fagorganisasjonen stilte spørsmål ved om kvinnens fravær under fødselspermisjon var blitt tillagt vekt ved ansettelsen. Politidistriktet tilbakeviste denne påstanden, og viste til at ansettelsen ble foretatt etter en vurdering av personlig egnethet sammenholdt med praksis og tidligere utført arbeid.

For å undersøke om det var lagt vekt på kjønn ved selve ansettelsen, sammenlignet Ombudet først søkernes formelle kvalifikasjoner (utdannelse og erfaring). Ombudet fant at begge søkerne hadde relevant erfaring og kunne vise til diverse kurs. Kvinnen hadde imidlertid noe lenger erfaring enn mannen. I forhold til disse kvalifikasjonen ble søkerne ansett som tilnærmet like godt kvalifisert til stillingen. Politidistriktet hadde også gitt uttrykk for dette. Avgjørende for ansettelsen var derfor søkernes tidligere jobbutførelse. Politidistriktet viste her til at mannen hadde gjort en god jobb som daglig leder og at han hadde vist meget stor aktivitet og kreativitet i tilegg til at han hadde iver og glød. Kvinnen hadde ikke gjort en like god jobb som daglig leder, blant annet fordi hun ikke klarte å skape den store entusiasmen blant de ansatte. Kvinnens fødselspermisjon ble ikke vektlagt.

Ombudet kunne ikke se at det forelå elementer av kjønnsdiskriminering i denne vurderingen, men at vurderingen var basert på den helt konkrete erfaring politidistriktet hadde med søkerne. Fagorganisasjonen hadde heller ikke imøtegått denne vurderingen. Ombudet konkluderte deretter med at ansettelsen ikke var i strid med likestillingsloven.

Saksnummer: 2003/190
Emne: ansettelse, politioverbetjent, politibetjent, fødselspermisjon
Klager: organisasjon
Lovanvendelse: § 4.2,  § 3.0