En organisasjon klaget til Likestillingsombudet på vegne av et kvinnelig medlem. Kvinnen hadde søkt stilling som professor ved en høgskole, blitt innstilt som nummer en og vurdert som eneste kvalifiserte til professorstillingen. Innstillingsrådet besluttet imidlertid at stillingen skulle lyses ut på nytt for å få en bredere søkermasse. Kvinnen opprettholdt sin søknad men ble denne gangen ikke innstilt. I stedet valgte høgskolen å innstille en annen kvinne. Kvinnen mente hun var blitt utsatt for kjønnsdiskriminering ved at stillingen ble utlyst på nytt.

Likestillingsombudet konkluderte med at høgskolen ikke hadde handlet i strid med likestillingsloven ved å utlyse stillingen på nytt. Ombudet fant det vanskelig å hevde at innstillingsrådet hadde lyst ut stillingen på nytt fordi man ikke ønsket en kvinne i stillingen, all den tid en kvinne faktisk ble innstilt til stillingen. Ombudet kunne imidlertid ikke utelukke at det forelå andre saksbehandlingsfeil ved at man valgte å lyse ut stillingen på nytt, og henviste organisasjonen videre til Sivilombudsmannen dersom man ønsket en nærmere vurdering av det spørsmålet.

Saksnummer: 2003/026
Emne: ansettelse, professor
Klager: organisasjon
Lovanvendelse: § 3.0,  § 4.2