Likestillingsombudet ble gjort oppmerksom på at et rekrutteringsfirma benyttet seg av et spørreskjema ved rekrutteringsprosessen. Skjemaet var utformet slik at man skulle fylle inn opplysninger og personlige forhold, herunder opplysninger om sivil status, om man hadde barn eller om man hadde planer om endring i familiesituasjonen.

Ombudet henvendte seg både til rekrutteringsfirmaet og til kunden som skulle ansette nye medarbeidere. I brevet opplyste Ombudet om at man stilte seg kritisk til at man i rekrutteringsprosesser ba om slike opplysninger. Dette fordi mange arbeidsgivere bevisst unngår å ansette kvinner fordi de har barn, planlegger å få barn eller antas å få barn snart. Kvinner i en viss alder blir ansett for å være ustabil arbeidskraft, mens menn sjeldent vurderes på samme måte. Det er ingen lovregler som uttrykkelig forbyr arbeidsgiver å innhente slike opplysninger om familieforhold osv. Spørsmålet ble derfor om man hadde til hensikt å benytte opplysningene på en måte som var i strid med likestillingslovens likebehandlingskrav. Likebehandlingskravet går ut på at søkerne skal vurderes etter de samme kjønnsnøytrale kvalifikasjonskravene og at vurderingen skjer på samme måte for kvinner og menn.

Firmaet som skulle ansette nye medarbeidere tok Ombudets synspunkter til etterretning, mens rekrutteringsfirmaet opplyste at man var oppmerksom på de problemstillingene som Ombudet fokuserte på.

Saksnummer: 2003/363
Emne: ansettelse, rekruttering, spørreskjema
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 4.2