Ifølge folketrygdloven kan en periode med dagpenger som er avbrutt i inntil 52 uker, gjenopptas uten ny prøving av kravet til minsteinntekt, uten ny ventetid og uten at dagpengegrunnlaget fastsettes på nytt. Kvinner som har vært sykemeldte på grunn av graviditetsrelatert sykdom kan risikere at det går mer enn 52 uker siden sist dagpenger ble utbetalt. Likestillingsombudet henvendte seg derfor til Arbeids- og administrasjonsdepartementet for å be departementet om å endre bestemmelsen, slik at det kan gjøres unntak fra 52 ukers regelen når det gjelder graviditetsrelatert sykdom.

I henvendelsen viste Ombudet til at det kan gjøres unntak fra avbruddsperioden blant annet dersom avbruddet skyldes avtjening av verneplikt. Da kan dagpengemottakeren gå tilbake til tidligere stønadsforhold selv om det er gått mer enn 52 uker siden medlemmet fikk dagpenger sist. Ombudet påpekte videre at sykdom under graviditet kun rammer kvinner, og at likestillingsloven nå har et styrket vern for gravide. Dersom en kvinne (eller mann) velger å ta lenger fødselspermisjon enn 52 uker, har man bevisst valgt å gå ut over avbruddsperioden. Hvis en kvine får lenger avbruddsperiode på grunn av sykdom relatert til graviditeten, er dette ikke noe kvinnen velger selv.

Tilbakemeldingen fra departementet var at man var innstilt på å endre regelverket slik at graviditetsrelatert sykdom kan likestilles med deltakelse i arbeidsmarkedstiltak og avtjening av verneplikt når det gjelder gjenopptak av løpende stønadsperiode etter folketrygdloven § 4-16. Det gjenstår imidlertid en del formaliteter før bestemmelsen er på plass.

Saksnummer: 2003/285
Emne: dagpenger, stønadsperiode, sykdom, graviditet
Klager: eget tiltak
Lovanvendelse: § 3.0