En elev klaget til Likestillingsombudet fordi det på skolen var reservert datamaskiner kun for jenter.

Skolen viste til at en har som mål å øke jenters interesse for matematikk og teknologiske fag. Forbehold av datamaskiner for jenter er bare et av flere prosjekter man har for å øke denne interessen. Man har ikke ekskludert gutter fra datamaskinene, men forbeholdt 4 av 120 maskiner for jenter. Disse 4 maskinene står på eget rom. Etter skolens oppfatning har slike tiltak hatt betydning, og man har sett at jenter i større grad slipper til og at deres valg av matematikk som studieretningsfag har økt.

Likestillingsombudet uttalte at det generelt er slik i samfunnet at menn dominerer innen teknologiske fag, og at gutter bruker mer tid foran PC`en enn det jenter gjør. Erfaringer fra ulike skoler tyder på at dersom skolen legger til rette for og stimulerer til at jentene tar i bruk datateknologi, bidrar dette til å jevne ut forskjellene mellom jenter og gutters databruk. Slike tiltak vil ikke være i strid med likestillingsloven, fordi de bidrar til å minske ulikhetene mellom kjønnene – og må dermed sies å fremme likestilling på dette samfunnsområdet. Ombudet konkluderte dermed at tiltaket ikke var i strid med likestillingsloven.

Saksnummer: 2003/029
Emne: datamaskiner, jenter, datarom
Klager: mann
Lovanvendelse: § 3.0