En fagorganisasjon henvendte seg til Likestillingsombudet vedrørende kommunenes bruk av deltidsstillinger i kommunejordmortjenesten. Fagorganisasjonen opplyste at kun 19 % av landets kommuner har opprettet 100 % stilling for kommunejordmor.

Likestillingsombudet henvendte seg til Kommunenes Sentralforbund (KS), for å få en redegjørelse i saken. Ombudet ga i brevet uttrykk for at hun generelt er svært kritisk til arbeidsgiveres utstrakte bruk av deltidsstillinger i helge- og omsorgssektoren, og særlig til at arbeidet organiseres på en måte som vanskeliggjør heltidsarbeid. Dette medfører at mange arbeidstakere i en lavlønt og svært kvinnedominert sektor har problemer med å skaffe seg en inntekt de kan leve av.

KS viste til at kommunene gjennom lov og forskrift er forpliktet til å ha kommunejordmor som en del av sitt helsepersonell. Enkelte kommuner har imidlertid få innbyggere og lave fødselstall, noe som gjør det vanskelig å sysselsette en jordmor i full stilling.

Ut fra denne begrunnelsen, kunne ikke Ombudet se at bruken av deltidsstillinger i denne saken var direkte lovstridig. Ombudet viste imidlertid til at arbeidslivets organisasjoner har en aktivitetsplikt, jfr § 1a, og oppfordret KS til å arbeide med saken i forhold til de aktuelle kommunene.

 
Saksnummer: 2003/077
Emne: deltid, jordmor
Klager: organisasjon
Lovanvendelse: § 3.0