Foreningen 2 foreldre (F2F) henvendte seg til Likestillingsombudet og ba Ombudet ta stilling til om skattemyndighetenes praktisering av skatteloven § 6-48 er i strid med likestillingslovens forbud mot indirekte forskjellsbehandling. Ifølge skattelovens bestemmelse gis det foreldrefradrag til pass og stell av hjemmeværende barn under 12 år i inntektsåret. Ved samlivsbrudd vil kun en av foreldrene få retten til å kreve fradrag med mindre de har avtalt delt omsorg. Dersom en samværsforelder har mindre enn 50 % omsorg for barnet gis det ikke mulighet for å kreve fradrag for utgifter til pass og stell av barn, selv om slike utgifter kan dokumenteres. Da det hovedsakelig er fedre som har samværsrett med barn etter samlivsbrudd, rammer denne regelen i større grad menn enn kvinner.

Likestillingsombudet konkluderte med at skattemyndighetenes praktisering av skattelovens bestemmelse var i strid med likestillingsloven. Etter Ombudets mening fremsto praksisen som svært urimelig, og hun viste blant annet til at barnetilsyn like mye kan være en forutsetning for fars arbeid som for mors arbeid under samværet. Ombudet kunne ikke se at man ved utformingen av de generelle reglene om barnebidrag hadde tatt høyde for den forskjellsbehandling av kvinner og menn som skattereglene fører til. I denne sammenheng var det på sin plass å minne om at likestillingsloven skal beskytte hvert enkelt individ mot direkte og indirekte forskjellsbehandling på grunn av kjønn. Ombudet mente det i dette tilfellet ikke forelå akseptable grunner for forskjellsbehandlingen, og viste samtidig til at utgifter til barnetilsyn er svært enkle å dokumentere.

Finansdepartementet påklaget Ombudets avgjørelse til Klagenemnda for likestilling, som kom til samme resultat som Likestillingsombudet. Klagenemndas vedtak kan leses i sin helhet her: http://www.likestillingsombudet.no/vedtak/vedtak_112003.html
Finansdepartementet har i ettertid uttalt at man vil gjennomgå saken og vurdere hvilke alternativer som foreligger og eventuelle konsekvenser av disse.

Saksnummer: 2002/247
Emne: skattefradrag, barnetilsyn, samvær, foreldrefradrag, skatt
Klager: organisasjon
Lovanvendelse: § 3.0