En mann påpekte at det i de siste årene har vært mye fokus på brystkreft hos kvinner og tilbudet om mammografi. Mannen mente at problemer knyttet til prostatakreft var omtrent i samme størrelsesorden, men at menn likevel ikke har de samme undersøkelsesmulighetene og dermed utsettes for kjønnsdiskriminering.

Likestillingsombudet henvendte seg til Helsedepartementet, som kom med en redegjørelse i saken. Departementet redegjorde for hva som skulle til for å starte opp en masseundersøkelse i en befolkning, og det ble i denne sammenheng vist til at man per dags dato ikke hadde nok kunnskaper om den helsemessige gevinsten til å sette i gang med slike tiltak. Kunnskapen var på dette området betraktelig bedre med hensyn til virkningen av mammografi.

På bakgrunn av den forskning som forelå på dette tidspunktet, kunne Ombudet derfor ikke se at det var i strid med likestillingsloven at menn ikke ble tilbudt rutinemessig undersøkelse for prostatakreft.

Saksnummer: 2002/338
Emne: brystkreft, prostata, helsetjenester, prioritering
Klager: mann
Lovanvendelse: § 3.0