Likestillingsombudet ble gjort oppmerksom på at et utested reklamerte med gratis adgang for kvinner hele sommeren. Ombudet henvendte seg derfor til utestedet for å opplyse om at likestillingsloven § 3 ikke tillater forskjellsbehandling av kvinner og menn.

Forskjellsbehandling kan unntaksvis godtas dersom det foreligger en saklig grunn eller forskjellsbehandlingen fremmer likestilling. Markedsmessige vurderinger kan imidlertid ikke rettferdiggjøre ulik behandling av kvinner og menn.

Ombudet kunne ikke se at en slik forskjellsbehandling som utestedet praktiserte, kunne ha en saklig grunn eller være egnet til å fremme likestilling. Ombudet ba derfor utestedet om å endre sin praksis.

Saksnummer: 2003/276
Emne: ulik pris, utested
Klager: mann
Lovanvendelse: § 3.0