En organisasjon ba Likestillingsombudet vurdere om avlønningen av et kvinnelig medlem var i strid med likestillingsloven. Kvinnen var midlertidig ansatt som seksjonssjef ved en skole. Hun var stedfortreder for en mann, men ble ved ansettelse plassert lønnsmessig lavere enn han.

Ved de lokale lønnsforhandlingene ble imidlertid kvinnen plassert i samme lønnstrinn som sin forgjenger, fratrukket de personlige tilleggene han hadde forhandlet seg frem til. Den nye lønnsplasseringen av kvinnen tilsvarte dermed hennes opprinnelige lønnskrav. Disse forhandlingene ble avsluttet noen dager etter at saken ble klaget inn for Ombudet. Organisasjonen mente imidlertid at kvinnen skulle vært innplassert i et høyere lønnstrinn ved tiltredelsen i stillingen.

Likestillingsombudet valgte å henlegge saken i medhold av § 4 i Forskrift om organisasjon og virksomhet for Likestillingsombudet og Klagenemnda for likestilling. Begrunnelsen for henleggelsen, var at den eventuelle kjønnsdiskriminerende lønnsplassering av kvinnen opphørte som følge av de lokale forhandlingene.

Saksnummer: 2002/391
Emne: Lønn, stedfortreder
Klager: organisasjon
Lovanvendelse: § 3.0,  § 5.0