En fagorganisasjon klaget til Likestillingsombudet på at et medlem ble nektet innsyn i lønnsopplysninger. Medlemmet mente seg avlønnet i strid med likestillingsloven og ønsket innsyn i opplysninger om lønnen til to mannlige kollegaer.

Ombudet viste til at det er Datatilsynet som håndhever personopplysningsloven og som således har myndighet til å avgjøre hvorvidt man i den konkrete sak har krav på innsyn eller ikke. Ombudet har ved en tidligere anledning påpekt overfor Datatilsynet at åpenhet om lønnsopplysninger er en grunnleggende forutsetning for arbeidet med likelønn, og at det derfor er av avgjørende betydning at arbeidsgiver praktiserer åpenhet om lønnsopplysninger. I brev tilbake til Ombudet har Datatilsynet uttalt at dersom en ansatt mener seg avlønnet i strid med likestillingsloven, vil arbeidsgiver ha en rettslig forpliktelse til å fremlegge opplysninger som viser om det har skjedd ulovlig forskjellsbehandling eller ikke, jfr personopplysningsloven § 8 bokstav b.

Saksnummer: 2002/418
Emne: innsyn, lønn, lønnsopplysninger
Klager: organisasjon
Lovanvendelse: § 3.0,  § 5.0