Et firma utlyste stilling som personalkonsulent. Personalkonsulenten skulle ha en sentral rolle i bedriftens organisasjon, med oppgaver innen undervisning, prosjektarbeid med mer. Det ble søkt etter en fleksibel, engasjert og selvstendig person med industriell bakgrunn og pedagogisk kompetanse. Avslutningsvis ble menn oppfordret til å søke. Bedriften begrunnet denne oppfordringen med at det i bedriftens organisasjon var en underrepresentasjon av menn.

Likestillingsombudet viste til at likestillingslovens utgangspunkt er at forskjellsbehandling av kvinner og menn ikke er tillatt. Loven åpner imidlertid for positiv særbehandling av det underrepresenterte kjønn, forutsatt at den ulike behandlingen skjer i samsvar med lovens formål om å fremme likestilling mellom kjønnene, med særlig sikte på å bedre kvinnens stilling.

En oppfordring til menn om å søke, er en forskjellsbehandling i henhold til likestillingsloven. I dette tilfellet var vilkåret om underrepresentasjon oppfylt, i og med at administrasjonen inklusive salgsavdelingen besto av åtte kvinner og tre menn. En oppfordring til menn om å søke kunne dermed føre til at man fikk flere mannlige søkere, som igjen kunne føre til en jevnere kjønnsfordeling på arbeidsplassen. Jevnere kjønnsfordeling kan bidra til å endre holdninger til hva man tradisjonelt oppfatter som kvinne- og mannsyrker, noe som kan føre til friere yrkesvalg for kvinner og menn. Etter Ombudets syn vil dette derfor være i samsvar med formålsbestemmelsen - å bedre kvinners stilling.

Likestillingsombudet mente en oppfordring til menn om å søke i dette tilfellet var egnet til å fremme likestilling, og konkluderte med at stillingsannonsen ikke var i strid med likestillingsloven.

Saksnummer: 2003/031
Emne: ansettelse, oppfordring, menn
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 3.0,  § 4.1