En kvinne klaget til Likestillingsombudet over registreringsrutinene i skatteetaten. Hun reagerte særlig på at det ved giftemål kreves at kvinnen melder flytting til kommunen mannen er bosatt i. Dette selv om paret av praktiske årsaker ønsket å leve i hver sin kommune en liten periode etter giftemålet.

Skattedirektoratet viste til at bestemmelser om bostedsregistrering av ektefeller er inntatt i folkeregisterforskriften § 2. Utgangspunktet er at ektefeller skal regnes bosatt der de har opprettet sitt felles hjem. Foreligger det flere felles hjem, er det avgjørende hvor ektefellene samlet sett tar sin overveiende døgnhvile. Man ser med andre ord på om ektefellene rent faktisk har opprettet et felles hjem. Etter Ombudets oppfatning var dette å forstå slik at ektefeller som ikke oppretter et felles hjem vil være registrert bosatt på hver sin adresse.

På bakgrunn av Skattedirektoratet sitt svar, kunne ikke Ombudet se at det foreligger noen registreringspraksis som er i konflikt med likestillingsloven.

Saksnummer: 2003/067
Emne: ektefeller, skatt, flytting, registreringsrutiner
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 3.0