Likestillingsombudet mottok en henvendelse fra en kvinne, om opptaksreglene til en universitetsbarnehage. Kvinnens samboer var stipendiat ved universitetet, hvor paret søkte om barnehageplass. De ble kjent med at opptaksreglementet for barnehagen hadde bestemmelser om at barn av kvinnelige ansatte skulle prioriteres fremfor barn av mannlige ansatte. Kvinnen mente et slikt reglement var i strid med likestillingsloven, og ba Ombudet om å vurdere saken.

Likestillingsombudet uttalte at regler som gir kvinnelige stipendiater fortrinnsrett til barnehageplasser, innebærer en forskjellsbehandling i likestillingslovens forstand. Ifølge likestillingsloven § 3a, kan imidlertid ulik behandling av kvinner og menn godtas, dersom det fremmer likestilling mellom kjønnene og dersom det er i samsvar med lovens formål. Lovens formål er å fremme likestilling, med særlig sikte på å bedre kvinnens stilling.

Ombudet har behandlet en rekke saker med tilsvarende problemstillinger. I disse sakene har Ombudet konkludert med at det er i strid med likestillingsloven å gi barn av kvinnelige ansatte fortrinnsrett til barnehageplass. Etter Ombudets mening vil det utvilsomt fremme likestilling å rekruttere kvinner til vitenskapelige stillinger, og det kan være at en slik særbehandling med hensyn til barnehageplass til en viss grad bidrar til å øke andelen kvinner. Slik sett kan man se dette som et likestillingsfremmende tiltak. Men at kvinnelige ansatte får en form for fortrinnsrett ved søknad om barnehageplass, bidrar til å opprettholde tradisjonelle holdninger om at barna først og fremst er kvinnens ansvar. Ombudet ser derfor ikke at en slik særbehandling av kvinnelige ansatte fremmer likestilling.

Likestillingsombudet konkluderte derfor med at universitetets opptaksregler for barnehageplass er i strid med likestillingsloven.

Saksnummer: 2003/219
Emne: barnehage, opptaksregler, kvinner, særbehandling
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 3.0