En kvinne henvendte seg til Likestillingsombudet vedrørende beregning av fødselspenger. Kvinnen hadde mottatt rehabiliteringspenger/ attføring i litt over et år før hun gikk ut i fødselspermisjon. Da hun gikk ut i permisjon, mottokk hun kun engangsstønad, og ikke fødselspenger. Kvinnen mente dette var kjønnsdiskriminerende.

Likestillingsombudet viste til at regelverket i dag er slik at man bare har krav på fødselspenger dersom man har vært yrkesaktiv med pensjonsgivende inntekt i minst seks av de siste ti månedene før stønadsperioden tar til. Rehabiliteringspenger eller stønad under attføring regnes imidlertid ikke med i dette fødselspengegrunnlaget.

Etter Ombudets mening er det å gå på attføring eller motta rehabiliteringspenger ikke vesentlig forskjellig fra andre situasjoner der man fortsatt har en viss tilknytning til arbeidslivet, og der man kan opptjene rett til fødselspenger. På bakgrunn av denne henvendelsen, har Ombudet derfor nå tatt kontakt med departementet for å gi uttrykk for sitt syn og for å prøve å påvirke myndighetene til å inkludere rehabiliterings- og attføringspenger i beregningsgrunnlaget for fødselspenger.

Saksnummer: 2003/252
Emne: attføring, rehabilitering, fødselspenger, utregning
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 3.0