En kvinne klaget til Likestillingsombudet på muligheten til å få innvilget særplass ved gjennomføringen av turnustjeneste. Kvinnen hadde søkt om særplass, men fikk beskjed av Autorisasjonskontoret om at slik plass kun ble gitt til enslige forsørgere. Kvinnen mente særplass også burde gis til turnuskandidater i parforhold slik at begge foreldre ble oppfordret til å ta del i oppdragelsen av små barn.

Som svar på henvendelse fra Ombudet, opplyste Autorisasjonskontoret at turnusleger som har barn og ektefelle/samboer som ikke har mulighet til å flytte med i turnusperioden, vil kunne få perioder da ikke begge kan delta i den daglige omsorgen. Kontoret påpekte videre at det er en forholdsvis lik fordeling mellom kjønnene når det gjelder nyutdannede leger. Fordi det dermed like ofte er mødre som fedre som skal utføre turnustjeneste, mente Autorisasjonskontoret at det var vanskelig å gi noen vurdering av om regelverket gjør det vanskeligere for menn å delta i barneoppdragelsen.

Likestillingsombudet mente det var uheldig at ikke begge foreldre kunne delta i den daglige omsorgen for barnet/barna. I de aller fleste tilfeller vil barna følge mor, enten det er mor eller far som skal ut i turnustjeneste. I praksis vil det derfor innebære at det er far som oftest mister kontakten med barna i den perioden foreldrene bor fra hverandre når den ene er ute i turnus. Likestillingsombudet er opptatt av at fedre i like stor grad som mødre skal kunne være omsorgspersoner for sine barn. Etter Ombudets mening ville det samsvare best med intensjonene i likestillingsloven at den av foreldrene som skal ut i turnus gis særplass slik at barnets daglige kontakt med begge foreldrene kan opprettholdes.

Ombudet viste så til den såkalte aktivitetsplikten i likestillingsloven § 1a, og ba om at Ombudets synspunkter ble tatt med i det videre arbeidet med turnustjenesten slik at nytt regelverk vil samsvare bedre med bestemmelsene i likestillingsloven.

Saksnummer: 2002/173
Emne: turnustjeneste, særplass, leger, barn
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 3.2