En mann klaget på en stillingsannonse, der et firma søkte etter to blide jenter til interessant arbeid på et bookingskontor.

Likestillingsombudet henvendte seg derfor til firmaet, og opplyste om at stillingsannonsen var i strid med likestillingsloven § 4 første ledd som krever at stillinger skal utlyses for begge kjønn. Dette gjelder med mindre man har en åpenbar grunn til å lyse ut stillingen for et kjønn, men lovens vilkår tolkes strengt. Kravet til åpenbar grunn forstås slik at det må foreligge en saklig og akseptabel grunn knyttet til stillingens innhold. Kjønnsnøytrale annonser vil virke som en oppfordring til både kvinner og menn om å søke arbeid ut fra interesser og kvalifikasjoner, uten hensyn til kjønn eller tradisjonelle oppfatninger av hva slags arbeid som passer for kvinner og menn. Ut fra annonseteksten kunne ikke Ombudet se at det forelå noen åpenbar grunn til å utelukke menn fra å søke stillingen.

Firmaet tok Ombudets synspunkter til etterretning, og bekreftet at det i fremtiden ville benytte kjønnsnøytrale stillingsannonser.

Saksnummer: 2003/021
Emne: ansettelse, stillingsannonse, jenter
Klager: mann
Lovanvendelse: § 4.1