En kvinne klaget til Likestillingsombudet over manglende tilrettelegging av studiet ved tilbakekomst etter endt fødselspermisjon. Kvinnen hadde fødselspermisjon i løpet av sykepleierstudiet. Da hun kom tilbake til studiet måtte hun følge ny rammeplan, noe som blant annet medførte en økning i antall praksisuker. Hun mente derfor hun hadde fått et lengre studie og en større belastning enn opprinnelig planlagt.

Høgskolen viste til nødvendigheten av at innholdet i utdanningen oppfylte kravene etter rammeplanen som danner grunnlaget for vitnemålet, men opplyste at de forsøkte så godt det lot seg gjøre å tilpasse studiet for studenter som av en eller annen grunn hadde vært i permisjon. Høgskolen viste videre til at kvinnen hadde fått tilbud om enkelte tilpasninger og redusert uker med praksis, men at hennes søknad om tilpasning kom såpass sent at det var vanskelig for skolen å gjennomføre ytterligere tilpasninger i og med at utdanningen skulle oppfylle kravene.

Likestillingsombudet konkluderte med at Høgskolen ikke hadde handlet i strid med likestillingsloven ved tilretteleggingen av studiet. I sin avgjørelse uttalte Ombudet at man aldri vil ha noen garanti mot at det studiet man begynner på endres undervis, og at en student som av en eller annen grunn har avbrudd i studiet ikke kan ha et ubetinget krav på å få avslutte studiet etter opprinnelig fagplan. Ombudet mente Høgskolen hadde søkt å tilrettelegge kvinnens studie i den grad det var mulig, slik at merbelastningen hun fikk ved å måtte fullføre etter en ny rammeplan, hadde blitt så liten som mulig. Det forelå dermed ingen urimelig forskjellsbehandling.

Saksnummer: 2002/294
Emne: utdanning, fødselspermisjon, tilrettelegging
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 3.0