En mann klaget til Likestillingsombudt fordi en avis kun valgte kvinner ved ansettelse av sommervikarer og ved fordeling av praksisplasser til journaliststudenter.

Som svar på henvendelse fra Ombudet, opplyste avisen at den bare formidlet sine mål og ønsker til Høgskolen, men at avisen deretter forholdt seg til skolens beslutninger med hensyn til hvilke journaliststudenter som utplasseres. Sommervikarene som ble ansatt var alle meget høyt kvalifiserte og avisen så seg fornøyd med at samtlige var kvinner.

Likestillingsombudet anså avisens arbeid for å rekruttere flere kvinner til en mannsdominert redaksjon som positivt, men viste til at avisen likevel måtte forholde seg til at det finnes noen grenser for hvilke virkemidler man lovlig kan ta i bruk. Ombudet understreket at det ikke er tillatt å forbeholde praksisplasser til kvinner og heller ikke radikalt kvotere kvinner til sommervikarstillinger. Ombudet viste i denne sammenheng til en nylig avsagt dom fra EFTA-domstolen, som slo fast at det er i strid med EØS-avtalen å øremerke stillinger for det ene kjønn ut fra likestillingshensyn.

Ombudet ønsket imidlertid å påpeke at det finnes flere mindre radikale virkemidler som er tillatt, blant annet kan kvinner oppfordres til å søke stillinger. I tillegg kan man foreta såkalt moderat kvotering av kvinnelige søkere, det vil si at man legger avgjørende vekt på kjønn hvis søkerne framstår som tilnærmet like godt kvalifiserte.

Saksnummer: 2003/168
Emne: ansettelse, likestillingstiltak, avis, øremerking
Klager: mann
Lovanvendelse: § 3.a,  § 3.0