En mann henvendte seg til Likestillingsombudet og ba om Ombudets syn på at kontantstøtten ble utbetalt automatisk til hans ektefelle. Ifølge lov om kontantstøtte skal kontantstøtten ytes til den som barnet bor fast hos. Bor barnet fast med begge foreldrene, skal den utbetales til den som søker om støtten. Dersom begge søker, blir kontantstøtten utbetalt til mor.

Ombudet uttalte at det foreligger forståelige argumenter for en slik forskjellsbehandling av kvinner og menn. Det vil være mer administrativt krevende om begge skulle fått utbetalt støtten, og at man har antagelig valgt å utbetale støtten til mor fordi kvinner generelt har langt lavere inntekt enn menn. Ombudet mener imidlertid en slik ordning er uheldig, da det bygger på tradisjonelle oppfatninger om at mødre er viktigere omsorgspersoner for barn enn fedre. Etter Ombudet syn er ikke ordningen i samsvar med offentlige myndigheters plikt til å arbeide aktivt, målrettet og planmessig for likestilling mellom kjønnene på alle samfunnsområder, jfr § 1a.

Saksnummer: 2003/176
Emne: kontantstøtte, utbetaling, mor
Klager: mann
Lovanvendelse: § 1.0