En mann henvendte seg til Likestillingsombudet fordi han hadde fått avslag på søknad om utsettelse av heimevernstjeneste. Begrunnelsen for søknaden var at han ventet barn, og at terminen var samtidig med at heimevernsøvelsen skulle finne sted. Mannen hadde anket avgjørelsen fra sitt lokale heimevernsområdet inn for heimevernsdistriktet, som opprettholdt innkallingen til øvelsen.

Likestillingsombudet henvendte seg til heimevernsdistriktet for å få en redegjørelse i saken. I sitt svar opplyste heimevernsdistriktet at man forholder seg til heimevernsloven i forbindelse med innkalling til årlig sammenhengende tjeneste. Ved denne innkallingen gis den enkelte anledning til å søke fritak, og den enkelte får individuell behandling. I vedlagt svar fra heimeverndistriktet til mannen, ble det opplyst om at han ville bli innvilget permisjon dersom fødselen inntraff under årets trening, og at fritak ville være en selvfølge dersom det ble snakk om pappapermisjon. Ombudet konkluderte dermed med at heimeverndistriktet praktiserer regelverket på en måte som ikke er i strid med likestillingsloven.

Saksnummer: 2003/092
Emne: øvelse, heimevernet, utsettelse, fedre
Klager: mann
Lovanvendelse: § 3.0