Fedre som avtjener siviltjeneste får ikke permisjon for uttak av fødselspermisjon ved tidskonto. Det kan bli gitt anledning til å ta ut tidskontoen, men da vil tjenesten bli forlenget tilsvarende. Man får imidlertid permisjon for uttak av sammenhengende fedrekvote uten at tjenesten blir forlenget tilsvarende. En mann reagerte på denne praksisen og henvendte seg derfor til Likestillingsombudet.

Ved å innvilge fri en dag i uken med tilsvarende forlengelse av tjeneste, har Siviltjenesteadministrasjonen lagt til rette for at far kan ha mulighet til å ta omsorg for barnet samtidig med avtjening av verneplikten. Ombudet kunne derfor vanskelig si at Siviladministrasjonene hadde handlet i strid med likestillingsloven. Ombudet ønsket likevel å påpeke overfor Siviltjenesteadministrasjonen at det er en meget sentral likestillingsmessig målsetting at menn og kvinner skal ha like plikter, rettigheter og reelle muligheter til å ta omsorg for sine barn. I denne sammenheng viste Ombudet til aktivitetsplikten i likestillingsloven § 1a, og mente at man burde kunne legge til rette for at fedre kan ta ut permisjon over lengre tidsrom, og i alle fall få samme fritak for tjeneste som om man valgte fedrekvote på vanlig vis.

Siviltjenesteadministrasjonen oversendte Ombudet brev til Justisdepartementet for vurdering. Ifølge svaret fra departementet, ønsket man ikke å legge til rette for at man skal kunne ta ut fødselspermisjon som tidskonto uten å få forlenget tjenestetid. Begrunnelsen var at man ikke ønsket å gjøre forskjell på sivilt og militært vernepliktige. Departementet var imidlertid opptatt av at man skulle kunne tilpasse gjeldende regelverk så langt det i praksis er gjennomførbart. Ombudet opprettholdt sine synspunkter, men hadde forståelse for departementets argument om likebehandling.

Saksnummer: 2003/322
Emne: siviltjeneste, tidskonto, fødselspermisjon, verneplikt
Klager: mann
Lovanvendelse: § 3.0