Et kvinne henvendte seg til Likestillingsombudet for å få en vurdering av arbeidsgivers rutiner for utbetaling av bonus. Bedriften hadde retningslinjer som innebar at den ansatte fikk bonus for den perioden man faktisk jobbet. Utbetaling av denne bonusen skulle skje på første lønning etter at man kom tilbake fra permisjon. Dersom man ikke kom tilbake til arbeidsplassen etter endt permisjon, ville bonusen imidlertid bortfalle.

Likestillingsombudet fastslo at det å ikke utbetale bonus før den ansatte er tilbake fra permisjon, er en handling som virker slik at personer i fødselspermisjon stilles dårligere enn andre arbeidstakere. Ombudet uttalte videre at man la til grunn at formålet med utsettelsen av utbetalingstidspunktet nok var et ønske om å unngå oppsigelser, noe Ombudet hadde forståelse for. Spørsmålet ble imidlertid om forskjellsbehandling av ansatte i fødselspermisjon og andre ansatte var et saklig og egnet middel for å unngå oppsigelser. Det forelå ikke noen klare indikasjoner på at ansatte i permisjon i større grad enn andre ansatte ville si opp sin stilling umiddelbart etter bonusutbetaling. Ombudet kunne derfor ikke se at bedriften hadde saklige argumenter for en slik forskjellsbehandling. Likestillingsombudet konkluderte derfor med at bedriften rutiner vedrørende utbetlingstidspunkt for bonus, var i strid med likestillingsloven.

Saksnummer: 2004/013
Emne: bonus, rutiner, utbetalingstidspunkt, permisjon
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 3.0