En kvinne hendte seg til Likestillingsombudet med spørsmål om feriepenger og fødselspermisjon. Kvinnens arbeidsgiver forskutterte sykepenger, men ikke fødselspenger til de ansatte i bedriften. Konsekvensen av dette var at ansatte i fødselspermisjon tjente opp kun 12 uker med feriepenger, mens en som er sykmeldt, tjente opp fulle feriepenger.

Likestillingsombudet viste til at det her dreier seg om to atskilte ordninger; fødselspengeordning og sykepengeordning. Begge ordningene omfatter alle ansatte i bedriften, både kvinner og menn. At arbeidsgiver velger å forskuttere sykepenger, er en bedre ordning enn det som følger av folketrygdloven. Når det gjelder ansatte som er i fødselspermisjon får disse ikke tjene opp feriepenger i mer enn 12 uker, noe som er i tråd med folketrygdloven. Dersom det er både kvinner og menn i bedriften, vil begge kjønn nyte godt av høyere feriepenger når de er sykmeldte. Når det gjelder opptjening av feriepenger under fødselspermisjon, vil også kvinnelige og mannlige ansatte behandles likt. Ombudet uttalte videre at regelverk i forskjellige ordninger må vurderes hver for seg når det gjelder om de er i tråd med bestemmelsene i likestillingsloven. Det avgjørende må være at ordningene hver for seg ikke er i strid med likestillingsloven. Arbeidsgiver må således kunne velge å gi de ansatte bedre rettigheter i en ordning uten at det kreves at man må gi bedre rettigheter i andre ordninger.

Saksnummer: 2004/453
Emne: fødselspermisjon, sykepenger, feriepenger
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 3.0