Likestillingsombudet mottok en klage på en stillingsannonse hvor en kleskjede søkte etter ”en kvinne med bransjeerfaring” og ”friske energiske utadvendte kvinner…”

Likestillingsombudet konkluderte med at stillingsannonsen var i strid med likestillingsloven § 4 første ledd som krever at stillinger skal utlyses for begge kjønn, med mindre det er åpenbare grunner til å utlyse for det ene kjønn. Kravet til åpenbar grunn tolkes strengt og forstås slik at det må foreligge en saklig og akseptabel grunn knyttet til stillingens innhold. Likestillingsombudet mente at det ikke var noe som tilsa at det i denne saken forelå noen åpenbar grunn til å utelukke menn fra stillingene, og påpekte at dette gjaldt selv om det dreiet seg om såkalte damebutikker som selger varer til kvinner.

Kjønnsnøytrale annonser vil virke som en oppfordring til både kvinner og menn om å søke arbeid ut fra interesser og kvalifikasjoner, uten hensyn til kjønn eller tradisjonelle oppfatninger av hva slags arbeid som passer for menn og kvinner. Kjønnsnøytrale annonser er på den måten en grunnleggende forutsetning i arbeidet for et mer likestilt og dermed et mindre kjønnsdelt arbeidsmarked.

Markedsjefen for kleskjeden svarte Likestillingsombudet og forklarte stillingsannonsen med at butikken hadde uniformskrav, og at de ansatte måtte ikle seg klær fra butikken. Han opplyste likevel at kleskjeden i fremtiden ville benytte kjønnsnøytrale formuleringer i annonsene sine. Markedssjefen kunne imidlertid ikke se logikken i dette pålegget, og viste med dette at kjeden ikke aktet å ansette menn i sine butikker.

Ombudet sa seg for så vidt fornøyd med at kleskjeden ville rette seg etter avgjørelsen, men understreket i et brev til markedsjefen at det heller ikke er tillatt å forskjellsbehandle kvinner og menn ved selve ansettelsen jfr likestillingsloven § 4 annet ledd. Lovens likebehandlingskrav innebærer at kvinnelige og mannlige søkere skal vurderes etter de samme kvalifikasjonskriterier, at kriteriene skal være uavhengige av kjønn, og at vurderingene skal skje på samme måte for kvinner og menn.

Saksnummer: 2004/470
Emne: stillingsannonser
Klager: mann
Lovanvendelse: § 4.1